Digitaal formatief toetsen. Tips en apps

Bij nieuwe vormen van leren met ict passen nieuwe manieren van toetsen. Tijd- en plaats onafhankelijk bijvoorbeeld. Of met de mogelijkheid om de toetsen geautomatiseerd na te kijken. Toetsen kunnen worden ingezet met als specifieke doelstelling het ondersteunen van het leerproces, deze toetsen hebben een formatief doel. Bij formatieve toetsen speelt feedback een essentiële rol. De resultaten op een formatieve toets vormen feedback die de leerling en leerkracht zicht geven op ontbrekende kennis of inzichten. Doordat toetsen met een formatieve functie meestal specifiek ontworpen zijn om het leerproces te ondersteunen geven de toetsresultaten doorgaans een meer specifiek beeld van wat een leerling wel en niet kan en kent dan toetsen met een summatieve functie.  bron: Toetsvormen – Kennisnet

 

Digitaal formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

De onderzoekers Dominique Sluijsmans (Universiteit Maastricht), Desirée Joosten-ten Brinke (Open Universiteit) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) voerden een literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit van het zogenoemde ‘formatief’ toetsen in het onderwijs: toetsen die verder leren stimuleren. Uit hun NWO-studie blijkt dat formatief toetsen meerwaarde biedt als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd. Maar meer onderzoek is nodig.

De onderzoekers hebben vier belangrijke condities gevonden die onontbeerlijk zijn voor een duurzame implementatie van formatief toetsen. Dit zijn naast uiteraard de toetsbekwaamheid van leraren ook het organiseren van effectieve vormen van professionalisering, het stimuleren van een onderzoekende houding jegens de eigen toetspraktijk en het creëren van een leergemeenschap onder leraren. Sluijsmans: ‘Factoren die de meerwaarde van toetsen kunnen bepalen, zijn condities, het doel dat leraren hebben met het toetsen, de keuze van de methode en de te verwachten uitkomsten.’  bron: Formatief toetsen kansrijk voor leren, maar mist theoretisch fundament

 

Formatief digitaal toetsen

Het voordeel van het gebruik van digitale tools om toetsen af te nemen ligt hem vooral in het feit dat hierdoor gebruik kan worden gemaakt van multimediale mogelijkheden: zoals film en audio. Hierdoor kan er realistischer worden getoetst. Een ander voordeel is dat deze toetsen gemakkelijk herbruikbaar zijn. Tot slot is het voordeel dat een student automatisch feedback ontvangt op zijn of haar antwoorden.

Bij het ontwerpen van digitale formatieve toetsen is het geven van goede feedback erg belangrijk. Deze feedback gaat verder dan goed/fout. Zowel bij de foute als goede antwoorden dient te worden aangegeven waarom dit antwoord goed of fout is (bij de afleiders is vaak sprake van een logische denkfout). Men kan hierbij verwijzen naar een bepaald college waarin dit onderwerp aan bod gekomen is of verwijzen naar een hoofdstuk/ passage in een boek. bron: Formatief digitaal toetsen

Digitaal toetsen is interessant wanneer
• Het onderwijsprogramma stabiel is
• Er voldoende tijd beschikbaar is voor het ontwikkelen van een digitale toets
• De frequentie van toetsen hoog is
• De studentenaantallen groot zijn
• Er vooral gebruik wordt gemaakt van gesloten vraagvormen
• Het wenselijk is multimediamateriaal te gebruiken voor toetsing
bron Expertisecentrum – Onderwijstechnologie – Digitaal toetsen


 

digitaal formatief toetsen met the answer pad

Verzamelen van de antwoorden van alle leerlingen voor formatieve assessments via The Anwer Pad

Al een aantal jaar werkt Frans Droog met verschillende student response systemen om toetsen af te nemen of het aanwezige kennisniveau te testen. Al deze systemen hebben zo hun voor- en nadelen en er is dan ook nog steeds de nodige ontwikkeling op dit gebied. Wat ik graag zou willen doen is device-onafhankelijk, in een BYOD omgeving, leerlingen vragen kunnen stellen die op dat moment opkomen en waarop ik van alle leerlingen een antwoord wil. Ofwel digitaal formatief toetsen. Nu is daar The Answer Pad. Deze website lijkt een aantal mooie opties te hebben om dit mogelijk te maken.

Wat is het? The Answer Pad is een ‘enhanced student dialoque system for BYOD”. Het bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: ‘Go Interactive‘ en ‘Answer sheets‘. In beide onderdelen worden de vragen niet digitaal gesteld aan de leerlingen, het gaat alleen om het digitaal antwoorden door de leerlingen waardoor deze antwoorden kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd.

De docent ziet op zijn dashboard de antwoorden per leerling verschijnen, alsmede het gemiddelde van de klas. De docent krijgt zo een direct, live overzicht van het begrip bij de individuele leerlingen en de klas. Dit maakt The Answer Pad ideaal voor formatief diagnostisch toetsen. Het geeft de mogelijkheid voor de docent om onmiddellijk op gesignaleerde problemen in te gaan. De docent zie de antwoorden van alle leerlingen, dus inclusief de ‘stille’ leerlingen. Een aangekondigde update zal het ook mogelijk maken om reacties te schrijven op de door de leerlingen gegeven antwoorden en deze naar de leerlingen terug te sturen. Hiermee ontstaat dus een persoonlijk interactief whiteboard ofwel een privé back-channel!

Hoe gebruik je het in de klas? De docent werk altijd via het internet, via een browser. Leerlingen kunnen werken via elke device waarmee zij op het internet kunnen, of via de gratis app TAPit voor de iPad. Bij ‘Go Interactive‘ stelt de docent de vragen mondeling, of bijvoorbeeld via het digibord. Bij ‘Answer Sheets‘ krijgen de leerlingen een papieren test. In dit laatste geval zou de test ook via een pdf bijvoorbeeld ter beschikking kunnen worden gesteld om de leerlingen volledig digitaal te laten werken, of voor leerlingen die op dat moment niet in het lokaal aanwezig zijn.Verzamelen van de antwoorden van alle leerlingen voor formatieve assessments via The Anwer Pad


 

Kahoot! Formatief toetsen middels game

digitaal formatief toetsen met KahootWas gamification 15 jaar geleden nog ‘spielerij’, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Een fraaie toepassing die hierop inspeelt is Kahoot! Een relatief nieuwe (en gratis!) tool op de markt die de docent zijn of haar les op een heel eenvoudige manier heel uitdagend kan maken. Ze omschrijven het zelf als ‘game based learning’.Denk aan Socrativemet stemkastjes en een uitdagende spelvorm met tijdsdruk en je hebt Kahoot!

Als de quiz, discussie of survey klaar is, kunnen de leerlingen zich aanmelden via http://kahoo.it waarna ze de pincode die op het grote scherm staat in moeten vullen. Vervolgens vullen ze hun naam in en het feest kan beginnen! Voor elke vraag wordt er afgeteld, al dan niet begeleid door een opzwepend muziekje. Als iedereen geantwoord heeft via zijn device verschijnt het goede antwoord op het grote scherm. De docent kan de quiz automatisch laten verlopen of per vraag de resultaten bespreken.– Kahoot! Formatief toetsen middels game


 

Flipquiz: maak je eigen quizgame.

Formatief digitaal toetsen met maar 1 PC. Dan is Flipquiz een mooie toolFlipquiz is een tool waarmee op eenvoudige en uiterst efficiënte wijze zogenaamde quizboards gemaakt kunnen worden. Een quizboard is een pagina met 6 kolommen van elk 5 kaartjes (= 30 kaartjes). Op de bovenste 6 kaartjes staat het getal 100, op de rijen daaronder respectievelijk 200, 300, 400 en 500. Elk kaartje correspondeert met een vraag, waarbij geldt hoe hoger het getal op het kaartje hoe moeilijker de vraag. Wie een vraag goed beantwoord verdient daarmee het aantal punten dat op het kaartje staat vermeld. Op de site van ict-idee staat o.a.:

 • Zo vraag je een account aan bij Flipquiz.
 • Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Flipquiz.
 • Zo maak je een quizgame met Flipquiz.
 • Zo kun je een quiz openen en spelen en delen met anderen.
 • Zo kun je een eerder gemaakte quiz wijzigen of weer verwijderen
  ICT-idee: 185: Flipquiz: maak je eigen quizgame.


Nakijken, wie doet dat nog? Toch maar digitaal toetsen…

Is werkdrukvermindering mogelijk door digitaal toetsen?
 

Als ik tijdens mijn dagelijkse praktijk als docent in het vmbo om me heen kijk, zie ik relatief veel docenten die met een trolley achter zich aan door de gangen puffen op weg naar de volgende toets die weer handmatig nagekeken moet worden. Is dat nog wel van deze tijd?

Wie wil er eigenlijk nog nakijken? [social_quote duplicate=”yes” align=”default”]Waarom maken leraren nog relatief weinig gebruik van digitaal toetsen?[/social_quote] Interessante vragen die wellicht kunnen helpen om de werkdruk van docenten te verminderen. Digitaal toetsen kan immers een hoop tijd besparen en je kunt je leerlingen ook nog eens beter tussentijds bijsturen.”  Waarom wil iemand dertig keer hetzelfde werkboekje nakijken? Ik kan me niet voorstellen dat het leuk is om ’s avonds stuk voor stuk de antwoorden van leerlingen te corrigeren in een eerder gegeven toets. ” (“Digitaal toetsen – Kennisnet,” n.d.). Wellicht is men huiverig voor de kwaliteit van digitaal toetsen, of is men niet bereid tijd te investeren in de voorbereidingen en het zich eigen maken van digitaal toetsen.

 

Hoge werkdruk bij docenten

In het voortgezet onderwijs is de werkdruk de afgelopen drie jaar fors toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek onder de leden van CNV onder docenten en OOP’ers in het voortgezet onderwijs (“Werkdruk | CNV Onderwijs,” n.d.). 91 procent van de docenten is het daarmee eens en 82 procent van de docenten verwacht zelfs dat deze werkdruk de komende jaren zal doorzetten. Uit de enquête van het CNV Onderwijs (“Werkdruk | CNV Onderwijs,” n.d.)  blijkt verder dat scholen de afgelopen jaren wijzigingen hebben doorgevoerd op alle onderdelen van het taakbeleid: het aantal lessen per docent, de definitie van een les, de duur van een les, de opslagfactor voor- en nawerk, de uren voor deskundigheidsbevordering en de uren voor niet lesgebonden taken. Dit betekent dat de docent dus in een kortere tijd, meer werkzaamheden moet verrichten.

 

Papieren toetsen nakijken geen sinecure

Een nog altijd steeds terugkerende taak is het maken en nakijken van toetsen. Dit is een tijdrovende activiteit, welke ook zorgt voor een werkdruk op piekmomenten, zoals toetsweken. Deze werkdruk uit zich onder docenten in vermoeidheidssymptomen.

Hoeveel tijd besteed jij aan het handmatig nakijken van toetsen? Dit doen je collega's ermee....
Is digitaal toetsen de oplossing om de werkdruk bij docenten te verlagen?

De hoeveelheid tijd die docenten per week aan het nakijken van toetsen besteden is nu onderzocht. De grootste groep onderzochte docenten(41,2%) besteedt twee tot vier uur per week aan nakijken, gevolgd door een groep van 23,5% die vier tot zes uur aan het nakijken is per week. Daarnaast zijn er twee groepen van elk precies 17,6% die een tot twee uur dan wel meer dan zes uur per week nakijken.

 

De voordelen van digitaal toetsen liggen voor de hand

Als de docenten gevraagd wordt wat een bijdrage kan leveren aan het dragelijker maken van het nakijkwerk van toetsen, dan antwoordt 45% van de respondenten dat de inzet van digitaal toetsen op de computer een oplossing zou kunnen zijn.

Digitaal toetsen wordt de laatste jaren steeds meer toegepast in het onderwijs. De voordelen zijn legio. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld na afname direct een beoordeling en feedback over hun toets krijgen, kunnen er multimediale toepassingen in toetsen worden verwerkt (bijvoorbeeld klinische afbeeldingen en video’s) en het is mogelijk grote databanken met toetsvragen op te stellen waaruit toetsen automatisch kunnen worden gegenereerd. (Koopman & Vervoorn, 2012)

Instellingsoverstijgende samenwerking op het gebied van het maken van toetsen kan ook een bijdrage leveren aan de toetskwaliteit. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogescholen, Hogeschool Zuyd en de Vrije Universiteit Amsterdam werken in het project ‘Bewust en Bekwaam Toetsen’ samen. Het onderzoek daarvan is nog lopende. (“Bewust en bekwaam toetsen,” n.d.)

 

De struikelblokken

Is digitaal toetsen de oplossing om de werkdruk bij docenten te verlagen, of hebben we geen tijd om dat 'nieuwe' op te pakken?Bij de vraag waarom docenten niet of nauwelijks gebruik maken van digitaal toetsen, zijn een aantal verdelingen te maken. Zo zijn er redenen om niet digitaal te toetsen vanuit eigen motivatie (gebrek aan tijd of interesse), maar een aantal ook door externe belemmeringen.

Niet iedere school ondersteunt namelijk vanuit het bestuur digitaal toetsen. Zo is men soms bang om niet te voldoen aan de exameneisen (gesloten vragen, of is men bang dat de wettelijke archiveringseisen niet worden nagekomen. Deze argumenten zijn niet altijd te onderbouwen met harde cijfers en zijn veelal gebaseerd op onwetendheid. Een ander struikelblok is het feit dat er simpelweg geen faciliteiten zijn (computerlokaal, laptop)

Er is meer dan een ‘meerkeuzevraag’

De belangrijkste drempel om gebruik te maken van digitaal toetsen is samen te vatten in onwetendheid. De respondenten gaven aan dat ze de mogelijkheden van digitaal toetsen te beperkt vinden voor hun eigen vak. Invulveldjes of meerkeuzevragen vindt men te beperkt. Dat er inmiddels veel meer digitale mogelijkheden bestaan is niet algemeen bekend. Een ander punt is dat de respondenten er vanuit gaan dat een digitale toets ook altijd automatisch nagekeken moet worden. Dit is niet noodzakelijk nodig. Een mix van automatisch nagekeken antwoorden en handmatig na te kijken antwoorden kan al het saaie nakijkwerk verlichten zonder af te doen aan de kwaliteit van de toets.

Bij digitaal toetsen zijn er veel meer voordelen dan nadelen te vinden. Gebruik het!

Digitale toetsen maken kost meer tijd

Om een digitale toets te maken moeten (zeker de digibeten) docenten in eerste instantie meer tijd investeren in het vinden van een juiste toetsomgeving en het maken van de toetsvragen. 68% van de respondenten geeft aan dat dit een serieuze belemmering is voor het starten met digitaal toetsen. Men is er zich wel van bewust dat dit uiteindelijk een tijdsbesparing kan opleveren.

 

Advies met betrekking tot digitaal toetsen

Veel docenten zijn zich ervan bewust dat digitaal toetsen voordelen zal gaan bieden m.b.t. werkdrukverlaging. Vanuit de organisatie zal er echter een duidelijke visie moeten komen welke digitale systemen er ingezet kunnen gaan worden en zal er scholing beschikbaar gesteld moeten worden voor de docenten. Veel docenten willen graag beginnen met digitaal toetsen, maar scholing, visie en tijd zijn essentiële onderdelen voor een goede implementatie. Wilt u een duidelijke visie vormen of gewoon praktische tools zien m.b.t. digitaal toetsen, kijk dan op de site van MeeMetICT.  Hier kunt u een workshop aanvragen over o.a. digitaal toetsen.


Literatuur:

 • Bewust en bekwaam toetsen. (n.d.). Retrieved November 26, 2013, from http://www.surf.nl/nl/projecten/Pages/Bewustenbekwaamtoetsen.aspx
 • Digitaal toetsen – Kennisnet. (n.d.). Retrieved from http://www.kennisnet.nl/themas/digitaal-toetsen/
 • Koopman, P., & Vervoorn, J. M. (2012). Onderwijsinnovaties voor de digitale student. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 119(6), 286–290.
 • Rutten, F. A., Ikkersheim, R. A., Bosch, P. A., & Knol, A. J. (2013). Werkdruk in het VO, hoe erg is het? Retrieved from http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0131-200916/UUindex.html
 • Werkdruk | CNV Onderwijs. (n.d.). Retrieved from https://www.cnvo.nl/campagnes/werkdruk.html

 

4 wiskunde apps

 

Virtual Base 10 Blocks

This app simulates base ten blocks and allows students to manipulate the pieces and annotate their screen. It’s perfect for children learning place value and teachers who want their students to explain their work!  Virtual Base 10 Blocks | Class Tech Tips

 

Meerkat Math Fact Fun

Meerkat Math is one to add to your list.  The free version lets players test their addition skills at a range of levels. UPDATE:  This app has changed prices a few times so be on the lookout for when it’s free!  Meerkat Math Fact Fun | Class Tech Tips

 

MyScript Calculator

There are lots of apps that can “wow” a crowd and MyScript Calculator is definitely one of them.  Write an equation (simple or complex) onto your screen and the app will transfer it to type and solve the problem.  This fantastic free app can be used by students to check their work, especially order of operations.  You’ll need to try it to believe it!  MyScript Calculator | Class Tech Tips

 

Math vs Zombies for Fluency

There are lots of apps for math fluency but Math vs. Zombies has to be one of the most engaging ones! Students use math facts to turn zombies back to people in this fast moving, sharply illustrated math fluency game.  It’s a great app for changing up your skill and drill flashcard routine!
This app is also available on Android devices.  Math vs Zombies for Fluency

Ipads in het onderwijs of onderwijsvernieuwing?

Maurice de Hond vond het Nederlandse onderwijs veel te traditioneel. Er was geen oog voor technologie en vernieuwende (digitale) leermethoden, waardoor wij de aansluiting met de voortrazende technologische ontwikkelingen zouden kwijtraken. Als Nederland een innovatieland wilde blijven, moest er wat veranderen. De Hond werd mede-initiatiefnemer van ‘Onderwijs voor Nieuwe Tijd (O4NT), beter bekend als de ‘iPad-school’.

In augustus 2013 werden in Nederland zeven van deze basisscholen geopend. Daar vormt de tablet het hart van het leerproces. De kinderen leren ermee, op school, maar ook thuis. Kinderen zijn vrijer om te leren over onderwerpen die niet in de klas worden behandeld en lestijden en vakanties zijn flexibel. Via speciale apps wordt de ontwikkeling bijgehouden. De iPad-scholen zijn een succes. Er worden gesprekken gevoerd om dit onderwijs in meerdere landen uit te rollen. De Wereld Draait Door: iPad-school is succes: Wail Ennassiri, Monique van Zandwijk en Maurice de Hond

 

Maurice de Hond: “We moeten kinderen niet voorbereiden op het verleden, maar op de toekomst”

De iPad-school pakt het onderwijs anders aan. Kinderen zijn niet alleen heel verschillend, maar de toekomst vraag hele andere dingen van kinderen dan momenteel op scholen geleerd wordt. Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst met de mogelijkheden van vandaag, geënt op de persoonlijke talenten en mogelijkheden.Maurice de Hond: “We moeten kinderen niet voorbereiden op het verleden, maar op de toekomst”

 

onderwijsvernieuwing, meer dan een iPad in de klas?

De essentiële vraag is of we ons voldoende realiseren dat we midden in een technologisch gedreven revolutie zitten en dat dat eisen gaat stellen aan het soort banen waarvoor dat onderwijs onze kinderen gaat opleiden. En dat er wel eens sprake kan zijn van een grote discrepantie tussen het aantal op te vullen banen voor IT-technici/programmeurs en het aantal studenten met een daarvoor relevante opleiding. Een recent Amerikaans rapport verwacht dat in Amerika in 2020 ongeveer 1,4 miljoen banen zullen zijn voor computer experts en programmeurs terwijl het onderwijs maar 400.000 studenten in die richtingen gaat afleveren. We kennen de cijfers niet voor Nederland of Europa maar de vooruitzichten zullen hier zeker niet beter zijn.

Op dit moment is het hoogst haalbare voor een student het volgen van het klassieke gymnasium. We gaan pas echt stappen maken in Nederland op het terrein van onderwijsvernieuwing aan het gymnasium als positionering niet twee dode talen, maar vele levende programmeertalen aanbiedt als kroon op het harde werken van onze briljante studenten. Anders zijn we toch echt bezig onze talenten in Nederland te verkwisten.  meer dan een iPad in de klas?

IPad onderwijs bereidt voor op de 21ste eeuw De integratie van de iPad in het onderwijs bereidt leerlingen voor op de digitale toekomst. In de 21ste zijn vaardigheden zoals samenwerken, problemen oplossen, ict-geletterheid, kritisch denken, communiceren en creativiteit en sociale en culturele vaardigheden cruciaal. Door het gebruik van boeken zullen leerlingen alleen maar worden voorbereid op het verleden. iPad Onderwijs | Gebruik van de iPad in het Onderwijs

 

Middelbare scholen omarmen iPad

Leerlingen van groep 8 beslissen binnenkort naar welke middelbare school ze willen. Steeds meer kinderen kunnen daarnaast kiezen hoe ze les willen krijgen: op de traditionele manier of via de iPad.

Een van de problemen waar scholen tegen aanlopen is het tekort aan lesmateriaal voor de iPad. Uitgeverijen leveren nog maar weinig materiaal digitaal aan. Docenten moeten daarom zelf materiaal ontwikkelen. Het ontbreekt veel docenten echter aan kennis en tijd.

Via iTunes U, de onderwijscatalogus van Apple, is het mogelijk onderwijsmateriaal te delen. De iScholengroep biedt via het platform zo’n 25 cursussen gratis aan. Veel cursussen zijn helaas niet openbaar, dat heeft deels te maken met rechten. Materiaal waarin beschermd werk is opgenomen mag niet vrij gedeeld worden.

Om iets te zeggen over het effect van de iPad in het klaslokaal is het nog te vroeg. Zo krijgen kinderen niet alleen de opdracht een brochure te ontwikkelen, ook het maken van een filmpje kan een huiswerkopdracht zijn. Over het algemeen merkt de lerares dat leerlingen heel betrokken zijn. Al biedt de iPad ook voldoende afleidingsmogelijkheden. Tijdens de les even snel een YouTube filmpje kijken of spelletje spelen is heel verleidelijk en dat gebeurt dan ook weleens. “Als ik ze betrap delete ik de game en zijn ze hun topscores kwijt. Dat weten ze, dus ze denken wel twee keer na.”  Middelbare scholen omarmen iPad | Digitaal

 

‘Onderwijs houdt met iPad oude didactische modellen in stand’

Doel en middelHet onderwijs wordt vaak gezegd ‘dat een iPad niet een doel maar een middel is’. Het is een poging om argwaan en scepsis tegen te gaan. Maar prof. Westera heeft weinig op met die gedachtegang. “Het is een belemmering om na te gaan of je met nieuwe media in het onderwijs tot nieuwe didactische aanpakken kunt komen.” Volgens de hoogleraar worden nieuwe media ten onrechte slechts als hulpmiddelen beschouwd. Onder verwijzing naar de beroemde prof. Marshall McLuhan, die in de jaren zestig met baanbrekende theorieën kwam over de nieuwe media, zijn iPads, smartphones enz. onlosmakelijk verbonden met wat en wie een mens is.

De moeizame relatie tussen onderwijs en nieuwe media is trouwens niet vandaag of gisteren. Prof. Westera gaf een aantal voorbeelden van mislukkingen in de afgelopen eeuw. De introductie in 1910 van de onderwijsfilm liep spaak omdat er geen geluid bij zat. Idem werd de onderwijsradio omdat docenten zeiden ‘praten kunnen we zelf wel’. In 1960 ontstond er in de VS een hype rondom de leermachine van Skinner, die zou het toen grote tekort aan leraren kunnen tegengaan. Het feest ging niet door omdat ouders er tegen in verzet kwam, die wilden dat hun kinderen les kregen van een leraar van vlees en bloed, aldus Westera. En het meest beruchte voorbeeld is de invoering van de ballpoint als vervanging van de kroontjespen. Heel wat commissies hebben er zich over gebogen. In totaal duurde het wel twintig jaar voor de vlekken makkende kroontjespen helemaal verdwenen was.

Het onderwijs kan er niet omheen om nieuwe media te integreren in de aanpak. Kinderen groeien deesl op in een virtuele wereld, gemiddeld zijn ze nu al zeven uur per dag op een of andere manier online. En als ze later de arbeidsmarkt opstromen dan zijn nieuwe media nog dominanter en daarom moet het onderwijs jongeren opleiden tot kenniswerkers. En ontwikkelingen gaan razendsnel, met als bekend voorbeeld Google Glass. Prof. Westera wees ook op de vele plekken en situaties waar nu al chips aangebracht worden: autobanden, lantaarnpalen, schoenen, ouderenzorg (domotica) enz.

> Prof. Westera schreef het boek The Digital Turn, over hoe het internet ons bestaan transformeert. ‘Onderwijs houdt met iPad oude didactische modellen in stand’

Leerling2020 en gepersonaliseerd onderwijs

 

Leerling 2020 | Gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in 2020

Schoolinfo voert in opdracht van de VO-raad het project ‘Leerling 2020’ uit. Dit project heeft als doel de verdere ontwikkeling van verschillende vormen van differentiëren in het voortgezet onderwijs te faciliteren. U vindt hier meer informatie over het project en een link naar een onderzoek over gepersonaliseerd leren met ICT.  Lees verder…

Er is nu ook een LinkedIn groep van Leerling2020.
Lid worden?  http://www.linkedin.com/groups/Leerling-2020-7491222/about

Scholen die op dit moment aan de slag gaan met gepersonaliseerd leren, lopen tegen wettelijke regels en belemmeringen op. Scholen die innoveren komen daarmee nog harder in botsing. Dat is op zich verklaarbaar: regelgeving is tenslotte bedoeld om een huidige situatie te reguleren. Eén van de huidige doelstellingen van de overheid is wel om belemmeringen in regelgeving zoveel mogelijk weg te nemen en daarmee ook onnodige bureaucratie tegen te gaan.

Verschillende initiatieven van gepersonaliseerd leren richten zich op plaats- en tijdonafhankelijk leren. In de klas zorgt de introductie van laptops, tablets en adaptieve systemen ervoor dat leerlingen zelf (in eigen tempo) aan de slag kunnen met lesstof.

Gepersonaliseerd leren – met daarbij het gebruik van digitale middelen – biedt kansen om het onderwijs te flexibiliseren, meer gedifferentieerd te werken en meer maatwerk te bieden. Scholen die nu voorop lopen en gepersonaliseerd leren willen invoeren, raken daarbij de grenzen van de regelgeving. Een belangrijk thema daarbij is examinering.

Het toepassen van gepersonaliseerd leren heeft gevolgen voor de rol van de docent. Welke gevolgen dat precies zijn, is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat de werkelijke gevolgen grotendeels afhangen van individuele keuzes van de school.

De invoering van gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren gaat niet van de één op de andere dag. Het kan zijn dat u de ict-infrastructuur moet aanpassen, zoals de capaciteit van het wifi-netwerk, of de fysieke leeromgeving. De ruimtes in de school kunnen worden toegesneden op verschillende onderwijsactiviteiten: colleges, lessen, groepswerk en zelfstandig werken.

Leerling 2020 | Gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren in 2020

Creatieve onderwijs gerelateerde tools voor de Mac

Edshelf heeft heel veel tools beschreven die leuk zijn om te gebruiken in je les.

Ik heb hieronder een paar verzamelingen voor je gevonden die je creativiteit een beetje helpen.

 

The Creative Tools Collection by Jean Morgan

Curated by Jean Morgan Macintosh tools that allow me to manipulate graphics, audio, movies and animation documents. The results would then be used in word processing, multimedia, video and music applications. The Creative Tools Collection by Jean Morgan

 

 

 

The Creation Tools Collection by Expanding Technology in the Classroom

Curated by Expanding Technology in the Classroom Tools that help you and your students tap into their creative minds. The Creation Tools Collection by Expanding Technology in the Classroom

 

 

The Creative Advanced Tools Collection by Jean Morgan

Curated by Jean Morgan There are exceptional, free and inexpensive applications out there. Some are coming through open source programmers, some have limitations on use but still enable the Save and Print functions, and some are only available to teachers and some students. The Creative Advanced Tools Collection by Jean Morgan

8 tips om ict optimaal in te kunnen zetten

Ben je er van overtuigd dat ict je werk makkelijker kan maken en het onderwijs beter, maar je weet nog niet goed hoe precies? We geven een aantal tips om je kennis bij te spijkeren op dit gebied.

1: Volg een online training van MeeMetICT
2: Onderzoek op welke gebieden je je verder kunt ontwikkelen
3: Doe inspiratie op tijdens de Summerschool+
4: Download de gratis Leraar24 app of ga naar de site
5: Volg online masterclasses
6: Abonneer je op onze nieuwsbrief voor jouw onderwijssector
7: Bekijk de themasite Tijdsbesparing met ict en andere themasites
8: Abonneer je op 4W

 

Word lid van de Meetup Group Gepersonaliseerd Leren.

http://www.meetup.com/Gepersonaliseerd-Leren/

 

Deze groep is voor docenten en schoolleiders die aan de slag willen met gepersonaliseerd leren en willen lesgeven met tools uit de 21e eeuw.


 

MeeMetICT verzorgt online trainingen op het gebied van o.a. : Flipped Classroom, Google Apps, Portfolio ontwikkeling, TPACK, Edu Tools, etc.

We geven concrete voorbeelden van hoe je ict kunt toepassen bij pedagogisch-didactisch handelen, werken in de schoolcontext en professionele ontwikkeling.

De Leraar24-app biedt informatieve video’s rondom talloze thema’s die aansluitenbij het beroep van leraar, bijvoorbeeld over mediawijsheid, dyslexie en omgang met leerlingen en/of ouders.

4W is het gratis wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. 4W verschijnt elk kwartaal en biedt een actueel overzicht van wat we weten over ict voor leren, organiseren en professionaliseren. In de nieuwste uitgave lees je bijvoorbeeld over de verschillen in leren met digitale leermiddelen tussen jongens en meisjes.

 

 

Kahoot! Formatief toetsen middels game

Was gamification 15 jaar geleden nog ‘spielerij’, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Een fraaie toepassing die hierop inspeelt is Kahoot! Een relatief nieuwe (en gratis!) tool op de markt die de docent zijn of haar les op een heel eenvoudige manier heel uitdagend kan maken. Ze omschrijven het zelf als ‘game based learning’.Denk aan Socrativemet stemkastjes en een uitdagende spelvorm met tijdsdruk en je hebt Kahoot!

De docent kan een gratis account aanmaken bij Kahoot!In de omgeving van Kahoot! kunnen eenvoudig quizzes, discussies en surveys gemaakt worden, waarbij de nadruk ligt op het multimediale: afbeeldingen, video’s, kleuren en muziekjes. Alles om het zo uitdagend mogelijk te maken voor de leerlingen.

Als de quiz, discussie of survey klaar is, kunnen de leerlingen zich aanmelden via http://kahoo.it waarna ze de pincode die op het grote scherm staat in moeten vullen. Vervolgens vullen ze hun naam in en het feest kan beginnen! Voor elke vraag wordt er afgeteld, al dan niet begeleid door een opzwepend muziekje. Als iedereen geantwoord heeft via zijn device verschijnt het goede antwoord op het grote scherm. De docent kan de quiz automatisch laten verlopen of per vraag de resultaten bespreken.

Het grote verschil met Socrative is dat Kahoot! de mobiele devices, zoals tablets en smartphones echt gebruikt als kleurrijke stemkastjes en de vragen staan op het grote scherm van de docent. Bij Socrative staan de vragen ook op de devices en kan een quiz zelfs als huiswerk meegegeven worden, wat bij Kahoot! niet kan. Daarnaast is het spelelement het uitgangspunt bij Kahoot! Ze maken dus echt gebruik van gamification.

Probeer het gewoon: www.kahoot.it

Was gamification 15 jaar geleden nog spielerij, de laatste jaren komen de elementen steeds meer naar voren tijdens lessen. Leerlingen worden steeds vaker digitaal uitgedaagd, kunnen badges halen en gaan de competitie onderling aan. Met de huidige technieken in de klas is de basis in ieder geval meestal al gelegd.

Image Credit www.brink12.nl

Kahoot als alternatief voor Socrative

Wat is Kahoot!?

Kahoot is een makkelijk te gebruiken student-response systeem dat werkt op elk apparaat. Het stelt je in staat om multiple choice quizzen te maken die de leerlingen vervolgens kunnen beantwoorden via elk apparaat dat een webbrowser heeft (telefoon, tablet of desktop).

De docent ontwerp een serie meerkeuzevragen, meningsvragen of enquêtevragen. Als hij dat wil kan hij aan die vragen illustraties of videofragmenten toevoegen, de bedenktijd van de vragen instellen en er puntenvragen van maken, zodat leerlingen tegen elkaar kunnen spelen.

Ellen Elemans

Wed Nov 13 20:39:09 +0000 2013

Tip van @JannekeGielisse Kahoot laat leerlingen via mobiel reageren op Digibord vragen of opdrachten #smc073 https://t.co/CYertfTBoM

 

 

Alle goede games hebben drie basiselementen:

Deze elementen samen maken het spel interessant.

 • Het eerste element is een doel. Er moet iets zijn dat de spelers kunnen bereiken.
 • Het tweede element is een soort van onmiddellijke feedback. Alle goede games geven je een idee van hoe je het doet, terwijl je het doet.
 • En tenslotte is er iets genaamd als flow. Flow is de perfecte balans tussen te makkelijk en te moeilijk. Het spel is moeilijk, maar niet zo moeilijk dat je niet kunt winnen.

kahoot2

Zelf aan de slag met Kahoot!

Ga aan de slag door het creëren van een account bij Kahoot! Speel eerst zelf even met een voorbeeld quiz. Maak een paar van je eigen Kahoots. Je kunt een verscheidenheid aan multimedia toe te voegen aan uw vragen. Wanneer de quiz afgelopen is kun je een spreadsheet met de antwoorden van de leerlingen downloaden. Je kunt zelfs de studenten hun eigen Kahoots laten maken.

 

bronnen : 

http://ict-vijver.blogspot.nl/2013/11/kahoot-een-student-response-systeem.html

http://www.digiteaching.nl/web-2-0/ict-idee-kahootinteractie-op-het-digibord/

Apps in het onderwijs | 2 Handige gratis brochures met leerzame apps en sites voor basischoolleerlingen + MORE

Apps in de klas.

Als docent kan je in 2013 niet meer om digitale media in de les heen. Leerlingen brengen steeds vaker hun smart-devices mee naar school en uitgevers van leermethodes ontwikkelen ook steeds meer aanvullend digitaal lesmateriaal. (1)

Eduapp

Eduapp is een platform waar je als docent educatieve apps kunt vinden, delen en ontdekken. Docenten delen bijvoorbeeld hun ervaring met bepaalde apps of tools en leggen uit hoe zij deze gebruiken in hun les. Handig voor de digibeet die geen idee heeft waar te beginnen. Het platform is ook een prima plek om met collega docenten van gedachte te wisselen over de didactische inzet van tablets in de klas. (1)

http://www.qlict.org/nieuwsbrief/Nieuwsbrief_Maart2013/

See on Scoop.it – OnderwijsRSS
Eduapp biedt een prachtige webportal voor het vinden, delen en ontdekken van apps voor educatieve doeleinden. Daarbij kun je zoeken op platform, het soort app, de prijs en voor welke sector deze geschikt is.
See on www.trendmatcher.nl

Lees verder op: onderwijsrss.wordpress.com »

Wordless lessons

– ipadsinschool.blogspot.com

I love using technology to allow students to think outside the box.  Students were challenged to use the iPads and the Haiku Deck app to put The Gettysburg Address in a few words as possible.  This challenged students to break down the vocabulary and analyze the meaning.  Here are a few examples.Created with Haiku Deck, the free presentation app for iPad Created with Haiku Deck, the free presentation app for iPad

Lees verder op: ipadsinschool.blogspot.com »

http://www.applespot.nl/See on Scoop.it – OnderwijsRSS
AppleSpot bespreekt alles wat over Apple gaat en komt dagelijks met talloze artikelen en tips over leuke Apps.
See on www.applespot.nl

Lees verder op: onderwijsrss.wordpress.com »

2 Handige gratis brochures met leerzame apps en sites voor basischoolleerlingen
Twee handige – gratis te downloaden – brochures van Mijn Kind Online en Kennisnet:
#1. 86 creatieve apps en sites voor leerlingen van 7 tot 12 jaar
“Welke apps en websites stimuleren digitale creativiteit bij kinderen? Hoe worden probleemoplossend vermogen en logisch denken geoefend en verbeterd? De nieuwe brochure 86 creatieve apps en sites van Mijn Kind Online en Kennisnet bespreekt de origineelste en meest uitdagende apps en sites voor leerlingen van 7 tot 12 jaar…” Lees meer »
Deze brochure kun je hier downloaden.
#2. 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar“Welke apps en websites zijn geschikt voor jonge leerlingen? Waar worden ze nou echt wijzer van? De nieuwe gids 104 leerzame apps en sites van Mijn Kind Online en Kennisnet zet de beste leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 tot 8 jaar op een rij…”  Lees meer »
Deze brochure kun je hier downloaden…

Lees verder op: manssen.nl »

Mobile Applications | Smith Micro Software

– onderwijsrss.wordpress.com

http://live.lewispr.com/LEWISPR/2010/07/22/smith-micro-appoints-lewis-pr-as-international-agency-of-record-42470See on Scoop.it – OnderwijsRSS
Smith Micro develops and publishes award-winning graphics, animation, file compression and utility software. Een leuke app om de spreekvaardigheid mee te oefenen bij de verschillende talen.
See on my.smithmicro.com

Lees verder op: onderwijsrss.wordpress.com »

See on Scoop.it – OnderwijsRSS
http://nibletz.com/2013/04/22/dropbox-story-0-100-million-users-simple-video-change-business/Als je op je iPad filmpjes wilt kijken kun je natuurlijk gewoon aan de slag met iTunes. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden en wie veel met Dropbox werkt, heeft waarschijnlijk wel wat aan deze How To.
See on computertotaal.nl

Lees verder op: onderwijsrss.wordpress.com »

Een overzicht van interessante artikelen die ik las op ‘t Web [124]
Een overzicht van de artikelen en blogposts over allerlei onderwerpen, w.o leuke apps en webtools die ik gisteren tegenkwam in mijn RSS-lezer en persoonlijk interessant vind en daarom via deze blogpost graag deel. Wellicht zit er een artikel, blogpost, app of webtool tussen die jij ook interessant vindt…A Great Tool To Add Audio Feedback to Google Docs ~ Educational Technology and Mobile Learning
“This is a great application that allows you to add audio comments to the content of your Google documents. This could be a good way to deliver feedback to your students…”Google Maps Mania: Create a ‘How to Find Us’ Map
“The tool allows users to add the option of displaying the Street View of their business or organization, to provide directions for visitors to the business and to view surrounding points of interest (via Google Places)…

Lees verder op: manssen.nl »

Images provided by:
www.qlict.org
live.lewispr.com
nibletz.com
www.applespot.nl

Met de Webdetective kritisch leren kijken naar informatie op het web + MORE

Tablets in de klas.

Hieronder een aantal artikelen met interessante informatie over tablet gebruik in het onderwijs, maar ook tablet nieuws in het algemeen.

[Buzz_Burner_Fresh_Updates]


LaCie heeft een nieuwe Porsche Design USB Key aangekondigd. LaCie’s producten vallen bij veel Apple-gebruikers in de smaak vanwege het strakke design. Dat is ook het geval bij deze nieuwe USB-stick, dat volledig van staal gemaakt is en met schrijfsnelheden van 95MB/s ook nog eens ongelooflijk snel is. De USB-stick is verkrijgbaar met 16GB en 32GB opslag en kost respectievelijk $30 en $50.

Meer op applespot.nl »

Met de Webdetective kritisch leren kijken naar informatie op het web
De Webdetective is een initiatief van de Bibliotheek, het digitale portal van de Nederlandse openbare bibliotheken. Met behulp van de Webdetective hoopt de Bibliotheek oudere kinderen te leren hoe je kritisch naar informatie kijkt, hoe je de juiste vragen stelt en hoe je optimaal gebruik kunt maken van onder andere Google. Daarnaast kunnen ze de kennis die ze opdoen direct in de praktijk brengen met behulp van een internetspeurtocht.Hoe werkt de Webdetective?
De site is bedoeld voor oudere kinderen. Ze leren op verschillende manieren kennis te maken met een site:

Wat is het doel van de site en wat is jouw doel?
Hoe gebruik je zoektermen bij jouw doel: vragen stellen…

Meer op manssen.nl »

Het Klokhuis presenteert: Zoek het uit!, een Klokhuisproject over wetenschap + MORE

Het Klokhuis presenteert: Zoek het uit!, een Klokhuisproject over wetenschap
“Zoek Het Uit!” is een Klokhuisproject over wetenschap. In 10 tv-uitzendingen ontdek je waar wetenschappers allemaal werken en hoe zij onderzoek doen. In het bijbehorende boek lees je meer over hoe je onderzoek kan doen en met de “iPad”-app van “Zoek het uit!” kun je zelf, met je hele familie, experimenteren aan de keukentafel. “Zoek Het Uit!” is van start gegaan op 2 oktober j.l. De uitzendingen kun je volgen en terugkijken op de website “Zoek het uit!” Ook de gemiste uitzendingen vind je hier.Klokhuisboek
Bij “Zoek Het Uit!” hoort ook een boek: Het Klokhuisboek over onderzoek…

Meer op manssen.nl »

Overzicht gepubliceerde berichten: zondag 6 oktober t/m zaterdag 12 oktober (week 41)
Voor wie de afgelopen week een bericht op dit blog heeft gemist, is hier een overzicht van de berichten die de afgelopen week zijn gepubliceerd. Het betreft een overzicht van de berichten vanaf zondag 6 oktober t/m zaterdag 12 oktober (week 41 – 2013).06/10: Uit m’n Leesmap – Interessante artikelen gelezen op ‘t Web [115]
06/10: Overzicht gepubliceerde berichten: zondag 29 september t/m zaterdag 5 oktober (week 40)
07/10: Gratis tools om infographics (visualisaties) bij je lessen te maken
08/10: Hoe maak je een online evaluatie-/feedbackformulier in de vorm van een rubric met Google Formulieren?
09/10: Met de Webdetective kritisch leren kijken naar informatie op het web
10/10: Uit m’n Leesmap – Interessante artikelen gelezen op ‘t Web [116]
10/10: De CRAAP test: een toets om informatie aangeboden op het internet te beoordelen
11/10: Gratisfotodownloaden…

Meer op manssen.nl »

Tablets in het onderwijs | Hoe maak je een online evaluatie-/feedbackformulier in de vorm van een rubric met Google Formulieren? + MORE

Ipads in het onderwijs.

Hieronder een aantal artikelen met interessante informatie over tablet gebruik in het onderwijs, maar ook tablet nieuws in het algemeen.

[Buzz_Burner_Fresh_Updates]

z24Microsofts nieuwste leuze: ‘geen pc meer op elk bureau’ZDNet.beSamenvatting:Niet meer de pc met bijhorende software, maar toestellen en diensten primeren voortaan voor Microsoft. Dat benadrukte afscheidnemend CEO Steve Ballmer in zijn laatste brief aan de aandeelhouders. Redactie ZDNet. Door Redactie ZDNet …Steve Ballmer: Office voor iOS komt… als ’t klaar isOne More Thing. Het laatste nieuws het eerst op NU.nlNU.nlBallmer: “Beste dagen Microsoft nog voor ons”TechzineNUtech -z24 -Tablets Magazinealle 11 nieuwsartikelen »

Meer op Zdnet.be »

Hoe maak je een online evaluatie-/feedbackformulier in de vorm van een rubric met Google Formulieren?
In het bericht “This is how to create rubrics using Google Form” op Educational Technology and Mobile Learning wordt uitgelegd hoe je met Google Formulieren een online evaluatie-/feedbackformulier kunt maken in de vorm van een rubric *). Zo’n formulier kun je dan na afloop online laten invullen door cursisten of bezoekers van jouw workshop.
In onderstaand uitlegfilmpje wordt uitgelegd hoe je dat moet doen. Omdat er in het Engelstalige filmpje wordt gebruik gemaakt van de Engelstalige versie van Google Drive heb ik onder het filmpje een aantal relevante schermafdrukken geplaatst van het Nederlandstalige Google Formulieren…

Meer op manssen.nl »

Kahoot | quiz in de klas om te differentiëren

Ik ben in korte tijd groot fan geworden van de online quiz tool Kahoot.

Wat doet deze tool: Heel eenvoudig een quiz maken met multiple choice vragen. Je kunt afbeeldingen en videoclipjes toevoegen aan je vraag en je geeft vier antwoordmogelijkheden. Kahoot doet de rest.

Het handige is ook: Je hoeft niets uit te leggen aan de leerlingen. Je start in de les je Kahoot quiz op en een spannend quizmuziekje komt uit je speakers. De leerlingen zijn dan direct getriggerd.

Op het digibord staan 3 instructies: start je browser, ga naar kahoot.it en type deze gamepincode in met je naam.

That’s it. Je ziet direct de namen verschijnen van de leerlingen en als iedereen erop staat, dan kun je beginnen.

www.nationaleonderwijsgids.nl

Het leuke is dat je gewoon je lesstof verwerkt in je vragen, maar dat de leerlingen werkelijk waar wild enthousiast meegaan in de lesstof. (Hey,…. that’s gaming in je klas…).

Nog mooier: Na de quiz kun je de gegevens downloaden. Je ziet dan in een excelsheet de overall scores per vraag, zodat je weet wat ze nog beter moeten leren in het algemeen, maar je hebt ook een tabblad per leerling, waarbij je precies kunt zien wie welke vraag goed of fout heeft beantwoord.

 

Kortom, met Kahoot kun je differentiëren en ‘engagen’ tegelijk. Kids love it!

ICT-idee: 168. Kahoot: docent stelt vragen op digibord, leerlingen …
Ga naar Kahoot! Now border= · Kahoot! is een student- response-system. Dat houdt in dat de docent vragen stelt via zijn pc (digibord), dat zijn leerlingen daar (individueel) op kunnen reageren via een eigen device, er een …
http://ict-idee.blogspot.com/

Kahoot- Game-Based, Classroom Engagement Tool for Schools and …
Kahoot brings you a great learning platform that helps educators involve students in lessons by questioning, discussing and surveying in a game-like environment. Learn more..
http://edtechreview.in/news/news?start=55

Kahoot: leerlingen laten stemmen via mobiel | Antoine van Dinter …
Via een blogpost van Herman van Schie, kwam ik terecht bij Kahoot, een handige gratis tool, waarmee je quizjes kunt afnemen. Het mooie van deze tool is dat alle namen van leerlingen meteen ook op het digibord getoond …
http://fransenict.wordpress.com/

Kahoot! | Tech Three
Overview. Kahoot! is an easy-to-use student response system. It makes giving quizzes engaging. Teachers and students would benefit from using Kahoot! from time to time in the classroom. Why not create a Kahoot for the end …
http://tech-three.blogspot.com/

Images provided by:
twitter.com

Tablets in het onderwijs | SlowCam brengt opnemen van slowmotion video’s naar oudere toestellen + MORE

Tablets op school.

Hieronder een aantal artikelen met interessante informatie over tablet gebruik in het onderwijs, maar ook tablet nieuws in het algemeen.

[Buzz_Burner_Fresh_Updates]

SlowCam brengt opnemen van slowmotion video’s naar oudere toestellenMet de iPhone 5s is het mogelijk om slowmotion video’s te maken. Het is een erg leuke feature om mee te spelen, maar het is helaas exclusief voor de iPhone 5s. Voor mensen met een ouder toestel is er nu SlowCam, een app waarmee je ook op de iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 en iPhone 5c slowmotion video’s kunt opnemen. Het resultaat is uiteraard niet hetzelfde als dat je met de iPhone 5s krijgt, maar slecht is het zeker niet.
Om video’s in slowmotion op te nemen met SlowCam houd je in de app de ‘slow motion’-knop ingedrukt. Laat je deze knop weer los, dan wordt er op normale snelheid opgenomen…

Meer op applespot.nl »

5 zegeningen van de nieuwe Surface

– computerworld.nl

Microsoft heeft zijn nieuwe Surface 2-tablet met Windows 8.1 van een groot aantal verbeteringen voorzien. Wij zetten er 5 op een rij.

Meer op computerworld.nl »